BWT tilbyr effektiv vannbehandling til kjølevannsanlegg - BWT Best Water Technology 
KjølevannBWT tilbyr effektiv vannbehandling til kjølevannsanlegg

Kjølevann

Lukkede kjølevannskretsløp (f.eks. kaldtvannssirkulasjon i aircondition-systemer)
Påfylling av mykgjort eller totalt avsaltet vann er generelt tilstrekkelig når det benyttes korrosjonsbestandige rør av f.eks. plast. Avhengig av driftsforholdene kan man i noen tilfeller ønske enda bedre vannkvalitet, og da er ytterligere vannbehandling påkrevd.

Åpne kjølevannssystemer (alle anlegg med kjøletårn)
Dampene i et kjøletårn består utelukkende av 100 % rent vann, og derfor vil saltmengden i sirkulasjonsvannet øke kontinuerlig. Et høyt saltinnhold medfører korrosjon og tilkalking av kjøletårnet og sirkulasjonsrørene. Algevekst og støvpartikler fra den omgivende luften kan også forstyrre driften. Effektiv vannbehandling er derfor nødvendig for å sikre at kjøletårnet opererer økonomisk og stabilt.
Standarden VDI 3803 stiller krav om at kvaliteten på sirkulasjonsvannet skal være egnet til bruk sammen med materialene som er benyttet i kjøletårnet og sirkulasjonsrørene. I nedenstående tabell er grenseverdiene definert:

 

Anbefalte grenseverdier for vannkvaliteten i åpne vannsystemer.  

Materialer i kontakt med kjølevannet  Lednings-evne  Kalsium-innhold  Klorid-innhold  Sulfat-innhold
    Ca Cl  SO4
  µS/cm mg/l  mg/l mg/l
Stål og jernfritt metall < 2200 > 20 < 200 < 325
Stål og belagte metaller < 2500 > 20 < 250 < 400
Plastic and stainless steel < 3000   < 400

< 600

 

Sirkulasjonsvannet skal være klart og må inneholde sediment. Kabonathardheten < 4 °dH og kjemisk hardhetsstabilitet < 20 °dH. Biocider doseres etter behov, slik at bakterienivået er > 100 000/ml.

 

Følgende driftsforstyrrelser kan oppstå hvis de ovennevnte grenseverdiene ikke overholdes

  • forringet varme- eller kjøleoverføring
  • økende trykktap på grunn av forsnevring i rørtverrsnittet
  • blokkering av dyser, ventiler og kjølerør/kanaler

 

Alvorlige konsekvenser

  • høyere energi- og vannforbruk
  • funksjonsfeil og produksjonsstans
  • mer vedlikehold
  • ødeleggelse av kritiske systemkomponenter

 

Vann til luftfuktingsanlegg
Luftfuktingsanlegg brukes i mange nye bygninger for å gi økt komfort og bedre inneklima. Mangelfull eller dårlig innstilt luftfukting kan påvirke brukernes helse, og man opplever at inneklimaet er dårlig. Hygienen spiller en viktig rolle når man ønsker å installere luftfuktingsanlegg, og nåværende standard (VDI 6022) overholder anbefalte grenseverdier.
Det er flere prosesser som benyttes i luftfukting. Fellesnevneren for dem er at vannet er en kritisk faktor. Omvendt osmoseanlegg til produksjon av totalavsaltet vann blir stadig mer populært i luftfuktingsanlegg, og i noen tilfeller blir det supplert med desinfeksjonsanlegg (f.eks. UV).