Salgs- og leveringsbetingelser - BWT Best Water Technology 

Salgs- og leveringsbetingelser

1. GENERELT

1.1 Disse leveringsbetingelsene gjelder fra 1. desember 2006 om intet annet er skriftlig avtalt og erstatter tidligere utgaver av våre alminnelige leverings betingelser.
1.2 Hvor intet annet er nevnt er våre leveringsbetingelser; fritt vårt lager, eksklusive emballasje og mva.
1.3 Levering skjer for kjøperens regning og risiko. Leverandøren er ikke forpliktet til å tegne forsikring for godsets forsendelse med mindre dette er uttrykkelig avtalt på forhånd. Transportmåte velges av oss med mindre annet er avtalt.
1.4 Leveranse med netto fakturaverdi under kr 1000,- vil bli tillagt et ekspedisjonsgebyr på kr 75,- pr. faktura, med mindre:
a) Varen hentes på vårt lager og betales kontant.
b) Varen sendes som oppkrav. Porto og gebyr belastes i henhold til transportørens satser.

2. PRISER

2.1 Tilbud er gyldig i 30 dager regnet fra tilbudsdatoen.
2.2 Prisene i våre tilbud er basert på tilbudsdagens materialpriser, tollsatser, valutakurser, gjeldende offentlige avgifter og arbeidslønninger, og vi forbeholder oss retten til å justere prisene ved endringer i disse. Dersom tilbud ikke foreligger gjelder datoen for ordrebekreftelsen.
2.3 Våre tilbud og prislister er veiledende, dvs. at vi kun er bundet til en bestilling eller salgsavtale dersom denne er bekreftet skriftlig av oss. Unntatt er tilbud med spesifisert gyldighetsdato hvor bestillingen er oss i hende før oppgitt dato.
2.4 Vi beholder alle rettigheter til de data som er gitt i våre tilbud. Det samme gjelder modeller, prøver, materiell, datablad, tegninger og bruksanvisninger.
2.5 Tilbudet, datablad, tegninger og bruksanvisninger tillates ikke kopiert uten skriftlig tillatelse.

3. BETALING OG EIENDOMSRETT

3.1 Faktura forfaller til betaling 20 dager netto fra fakturadato hvis intet annet er avtalt. For forbrukerkjøp skal betaling skje kontant, hvis intet annet er avtalt. Etter forfall beregnes renter etter loven om forsinkelsesrente.
3.2 Leverandøren forbeholder seg salgspant i leverte vare inntil disse er fullt ut betalt til sikkerhet for kjøpesummen, renter og omkostninger.

4. ANNULLASJON OG RETUR

4.1 Forsinket levering berettiger ikke til annullasjon av ordren med mindre den avtalte leveringstid overskrides med minst 60 dager.
4.2 Annullasjon av en ordre vil ikke bli godtatt uten etter særskilt avtale med leverandøren. Kjøperen bærer alle omkostninger ved annullasjon, med unntak for bestemmelsene i pkt. 4.1.
4.3 Retur av levert materiell godtas kun etter forutgående avtale. Returgebyr vil bli belastet kjøperen. Ikke lagerført materiell kan ikke godtas returnert. Ved enhver retur må leverandørens ordrenummer eller fakturanummer oppgis.

5. KVALITET

Kjøperen bærer risikoen for at de tekniske data og varen i sin helhet passer for hans behov. Er varene ikke bestilt etter en standard eller angitte kvalitetskrav, leveres materialene uten ansvar for spesielle kvalitetskrav.

6. ANSVAR OG GARANTI

6.1 Leverandørens produkter innehar garantibestemmelser som følger norsk lov.
6.2 Leverandøren påtar seg intet ansvar for indirekte skade, tap eller ulempe forårsaket av det leverte materiell.
6.3 For levert materiell overtar leverandøren garanti, og retter de feil som måtte vise seg under de første 12 måneder etter levering, såfremt slike feil skyldes dårlig arbeid eller fabrikasjonsfeil på materiell og materialet ikke er levert av kjøperen eller fremstilt etter kjøperens konstruksjoner eller spesifikasjoner.
6.4 Forbruksmateriell og slitedeler omfattes ikke av garantien.
6.5 Annen garanti enn ovenfor angitt overtar vi ikke og vi er således ikke ansvarlig for eventuell skade på det leverte materiell som skyldes feilaktig montering, når monteringen ikke er utført av leverandøren eller skyldes feilaktig anvendelse av materiellet.
6.6 Leverandøren er ikke i noen henseende ansvarlig for og plikter ikke å betale for reparasjoner som kjøperen foretar eller lar foreta uten vårt samtykke.
6.7 Transportutgifter til demontering og montering i forbindelse med eventuelle garantiytelser dekkes ikke av leverandøren.
6.8 Leverandørens garanti er kun gyldig om kjøperen har oppfylt alle sine forpliktelser overfor leverandøren.
6.9 Vår garanti er kun gyldig dersom det benyttes originale reservedeler, BWT-autorisert servicepersonell og at angitt serviceintervall blir fulgt.
6.10 Reklamasjoner må meldes skriftlig, uten ugrunnet opphold til leverandøren. Leverandørens ordrenummer og fakturanummer skal alltid oppgis.

7. FORCE MAJEURE

Leverandøren er uten ansvar for følgene av force majeure. Kjøper og leverandør kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Dersom forholdene har midlertidig karakter, kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Foretar leverandørens underleverandør heving av noen art, har leverandøren tilsvarende rett overfor kjøper. Hvis en av partene ønsker å påberope seg force majeure, må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part.

8. KONTROLL AV VAREN

Kjøper skal ved mottagelsen kontrollere varen mot eventuell pakkseddel, og undersøke varen forsvarlig alt etter varens art og leveringsform. Reklamasjoner skal skje straks og senest 8 dager etter levering.

9. MISLIGHOLDELSE

Dersom kjøper ikke oppfyller sine forpliktelser på riktig måte eller i tide, er det leverandørens valg om vi vil oppheve kontrakten helt eller delvis - eller utsette oppfyllelsen. Det samme gjelder ved konkurs, betalingsuteblivelse, når kjøper er umyndiggjort eller hans bedrift har stanset eller er likvidert.

10. TVIST - RETTERGANG

Ved alle konflikter legges norsk lov til grunn, og saken føres i Bærum gjennom det norske rettsapparat. For leveranser til utlandet gjelder også norsk rett.

Last ned salgs- og leveringsbetingelser